جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی اردبیل

دکتر عسگر قادری

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر حمداله کیانفرد

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر اکبر علی پسندی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر ابراهیم عبدالغفاری

پزشک

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)


دکتر محسن مردانی کیوی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر حامد اسدی شریف

پزشک

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)


دکترمحمد رفیعی

پزشک

ارتوپد


خدمات ارزش افزوده اکسیر