جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی اصفهان

دکتر علی رضائی

متخصص

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال پاسارگاد


دکتر سمانه اعتزازیان

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر معصومه احتیاط کار

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مهشید حقیقی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر زهره میثاقیانپور

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر محبوبه کاجی اصفهانی

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر مجتبی نشاط فر

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مریم روشن

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر منیژه استکی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر ضیاءاله ازلی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab