جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی ایلام

دکتر سیده عظما جعفر پور

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر مهریار سلیمانی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر حسین شیخ فتح الهی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر محمدرضا عباس زاده

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


    خدمات ارزش افزوده اکسیر