دکتر مریم عزیزی کوتنائی

دکتر مریم عزیزی کوتنائی

تخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
گلشهر شمالی - خیابان داروبخش
وب سایت بیمارستان : www.dshh.hums.ac.ir
 شهر / استان
 شهر / استان

بندرعباس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020