دکتر مجید ستوده

دکتر مجید ستوده

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
قزوین - تاکستان - تاکستان - چهارراه غفاری - خ عدالت
 شهر / استان
 شهر / استان

تاکستان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020