دکتر علی اصغر برخورداریان

دکتر علی اصغر برخورداریان

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ کارون-بین خ طوس وبهنود-بیمارستان بابک
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی اصغر برخورداریان تهران : 2160148002
Exir 2021