دکتر شهاب شیری همدانی

دکتر شهاب شیری همدانی

دامپزشک

عنوان تخصص: دامپزشکی

شماره نظام : 177777

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شهاب شیری همدانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

دبیر انجمن علمی دانشکده دامپزشکی گرمسار از سال 1396 و 1397 و  1398
برگزاری 4 کارگاه آموزشی با عناوین:
"تغذیه و بیماریهای نوزادان علفخوار"به همراه امتیاز بازاموزی
"نقایص مادرزادی در گوساله های نژاد هلشتاین گله های شیری"
"کمک های اولیه در دام کوچک"
"اندوسکوپی در دام کوچک به همراه work shop "
عضو فعال انجمن از سال 1393 تا 1396 و ارائه ماهنامه دامپزشکی

همکاری در جمع آوری اطلاعات کتاب اطلس روشمندی طیور با قید نام در کتاب
ارائه پوستر در کنگره دامپزشکی شیراز اسفند 97 با موضوع :
پراکندگی جرب های اوریباتیده و تشخیص آلودگی به سیستی سرکوئید سستودها در مراتع شهرستان خرم  
63 آباد
عضو محققین و توسعه دهنگان نرم افزار منتخب مدیریت مطب در حوزه پزشکی در کنگره پزشکی شیراز  اسفند 97
عضو هیئت نظارت بر 4 سامانه پزشکی مرکز فناوری اطلاعات گروه  تلاش

 آدرس
 آدرس
تهران، بلوار کشاورز، کلینیک دامپزشکی اکسیر
 شهر / استان
 شهر / استان

تهران

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021