دکتر سید فرید موسوی

دکتر سید فرید موسوی

جراح

عنوان تخصص: جراحی عمومی

شماره نظام : 102212

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید فرید موسوی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کیانپارس خیابان نه شرقی جنب آزمایشگاه کیانپارس
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید فرید موسوی اهواز : 06133372066
Exir 2021