دکتر مهزیار خزاعلی

دکتر مهزیار خزاعلی

تخصص جراحی و فلوشیپ جراحی درون بین کلیه و مجاری ادراری و ...

عنوان تخصص: کلیه و مجاری ادراری

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان گنجویان
 شهر / استان
 شهر / استان

دزفول

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020