دکتر پری سوداگرستارنژاد

دکتر پری سوداگرستارنژاد

متخصص گوش، حلق، بینی و حنجره

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شبکه بهداشت درمان شهرضا، بیمارستان امیرالمومنین
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرضا

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020