جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان تغذیه قزوین

مرکز تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

دکترا

دکتر رزا زاوشی متخصص تغذیه و رژیم درمانی ازدانشکده پزشکی دانشگاه گلاسگو انگلستان


مرکز تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

دکترا

دکتر مصطفی نوروزی


ناهید سخی پور

کارشناس

کارشناسی علوم تغذیه


نسرین کاتبی

کارشناس

مشاور تغذیه و رژیم درمانی


دکتر نسترن کاتبی

عمومی

تغذیه و رژیم


دکتر مریم فرخ روز

عمومی

تغذیه و رژیم درمانی


دکتر پوران اسعدی

عمومی

تغذیه و رژیم درمانی


دکتر خدیجه ایران دوست

عمومی

مشاور کنترل وزن


دکتر آرمان جلیلوند

عمومی

کارشناس ارشد تغذیه


دکتر الهام حیدری

عمومی

کارشناس ارشد تغذیه


خدمات ارزش افزوده اکسیر