دکتر پیمان نامدار

دکتر پیمان نامدار

طب اورژانس

عنوان تخصص: طب اورژانس

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان بوعلی و بیمارستان رجائی
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
Exir 2021