جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان مغز و اعصاب قزوین

دکتر علیرضا شیخی

عمومی

جراح مغز و اعصاب


دکتر اکرم هاشمی

عمومی

مغز و اعصاب


دکتر سید مهران مولوی

متخصص

مغز و اعصاب


دکتر مسعود پوستی

متخصص

جراح مغز و اعصاب


دکتر محمود رضا عباس زاده

متخصص

جراح مغز واعصاب


دکتر محمدرضا شمس

متخصص

مغز و اعصاب


دکتر محمود قرهی

متخصص

تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر محمود کاغذچی

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر فرشید عظیمی

پزشک

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر محمد باقر سماوات

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر حمیده مصطفایی

پزشک

متخصص مغز و اعصاب


دکتر مهران مرادی

متخصص

جراح مغز و اعصاب , ستون فقرات , لیزر دیسک ,آندوسکوپ مغز و قاعده جمجمه


دکتر سید محسن حسنی برزی

متخصص

تخصص جراحی مغز و اعصاب


دکتر حسین مژدهی پناه

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر هادی اخوی زادگان

متخصص

تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)


دکتر مظفر حسینی نژاد

پزشک

مغز و اعصاب


دکتر پیمان پیروی

متخصص

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)


دکتر الهام نادری

متخصص

متخصص مغز و اعصاب


    خدمات ارزش افزوده اکسیر