دکتر علی اکبر مجاهدی

دکتر علی اکبر مجاهدی

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی اکبر مجاهدی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ابتدای بلوار امین-ک ش هفتم-پ7-جنب س پ
 شهر / استان
 شهر / استان

قم

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی اکبر مجاهدی قم : 2512930533
Exir 2021