جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی قم

دکتر پوراندخت اصغری

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر محمدمهدی نورالهی راوی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر حسام عسکری زاده

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر مژگان کرد

متخصص

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر عصمت مهدوی حاجی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر محمدرضا مستقیم

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر مریم مشایخی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر پروین دخت اصغری

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر حسین پاسائیان

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر محمدمهدی نورالهی راوری

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر محمدرضا قاسمیان مقدم

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


    خدمات ارزش افزوده اکسیر