دکتر حسن فشارکی زاده

دکتر حسن فشارکی زاده

جراح عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حسن فشارکی زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امیرمازندرانی
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حسن فشارکی زاده ساری : 1513256760
Exir 2021