دکتر محمدعلی صابرصادق دوست

دکتر محمدعلی صابرصادق دوست

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدعلی صابرصادق دوست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ بابل-روبروی بانک مسکن-رادیولوژی قائم
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدعلی صابرصادق دوست قائم شهر : 1232225213
Exir 2021