دکتر فریبا فرهادی پهنه دری

دکتر فریبا فرهادی پهنه دری

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فریبا فرهادی پهنه دری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ بابل-کوچه دستوریان-سونوگرافی دکتر فرهادی
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فریبا فرهادی پهنه دری قائم شهر : 1232233590
Exir 2021