دکتر عزت الله قلی پورجمنانی

دکتر عزت الله قلی پورجمنانی

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عزت الله قلی پورجمنانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ رازی-روبروی بیمارستان رازی-رادیولوژی قائم شهر
 شهر / استان
 شهر / استان

قائم شهر

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عزت الله قلی پورجمنانی قائم شهر : 1232226770
Exir 2021