دکتر سعید رحیقی

دکتر سعید رحیقی

جراح مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید رحیقی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان چمران - نرسیده به خیابان گلستان مجتمع پزشکی
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
Exir 2021