جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روان شناسی مشهد

دکتر پریسا غفوریان نوروزی

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی


دکتر بهمن علیمرادی

دکترای‌تخصصی

متخصص روانشناسی


دکتر هدی نداف شرق

دکترا

روانشناس بالینی


هادی رزم یار

کارشناس‌ارشد

عضو هیات علمی دانشگاه - روان درمان - دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی


سید علی ظریفی

کارشناس

روانشناس بالینی و مشاور خانواده


فرزانه فرزادیان

کارشناس‌ارشد

روانشناس بالینی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر