مرکز تصویربرداری بهداشت نهاوند نهاوند

مرکز تصویربرداری بهداشت نهاوند نهاوند

رادیولوژی , سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری بهداشت نهاوند نهاوند
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
نهاوند - مرکز بهداشت شهرستان نهاوند
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021