مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی نوشهر نوشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی نوشهر نوشهر

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
نوشهر- خیابان سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

نوشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020