جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی کرج

دکتر یوسف سرباز عقدائی رادیولوژی مهران

متخصص

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر میترا فتح آبادی

متخصص

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر شهین امامی نظام آبادی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر علیرضا سرزعیم

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر خسرو شجاعی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر نسرین صدریه

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر محمدرضا طالقانی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر میمنت ظفربالانژاد

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر اسدالله ناجی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر نژادحسین

متخصص

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر وحید صبوری

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر میمنت ظفر بالا نژاد

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر فریبا نوحی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر میثم شفیعی مطهر

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر محسن خدارحمی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر علی افخمی اردکانی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر فاطمه تبارکی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر شهربانو الوندی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر نینا سفیری

پزشک

متخصص رادیولوژی


خدمات ارزش افزوده اکسیر