دکتر سیدفریدون افضلی

دکتر سیدفریدون افضلی

اطفال

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدفریدون افضلی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
دانشکده پرستاری
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدفریدون افضلی جیرفت : 3482314990
Exir 2021