دکتر جلال آرمنیان

دکتر جلال آرمنیان

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر جلال آرمنیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امام خمینی
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر جلال آرمنیان جیرفت : 3482316311
Exir 2021