دکتر عذرا فدوی

دکتر عذرا فدوی

زنان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عذرا فدوی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ مسلم-بیمارستان آیت اله کاشانی
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عذرا فدوی جیرفت : 2-03482412401
Exir 2021