دکتر حامد نادری

دکتر حامد نادری

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 129579

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حامد نادری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
میدان فخرالدین اسعدگرگانی(لشکر)،مرکز تصویربرداری ایزدی
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حامد نادری گرگان : ۰۱۷۳۲۳۵۸۰۷۱
Exir 2021