جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان روماتولوژی

دکتر مهرناز عباسی

عمومی

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر مهین لشگری

متخصص

بیماری روماتیسمی


دکتر رامین رضایی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر انوشه حقیقی

پزشک

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر مریم مقدسی

پزشک

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر اکرم لبیبی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر علی افشاری

فوق‌تخصص

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماری های مفصل استخوان و بافت همبند (روماتولوژی)


دکتر محمدباقر اولیاء

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر مسعود مهدوی

فوق‌تخصص

فوق تخصص روماتولوژی


دکتر فرهاد فرزاد

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر منصور ثالثی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر زهرا رضایی یزدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر مهناز صندوقی

فوق‌تخصص

تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی


دکتر کمال اصالت منش

پزشک

فوق تخصص روماتولوژیست


دکتر بتول زمانی

پزشک

فوق تخصص روماتولوژیست


دکتر محسن نوروزی

پزشک

متخصص داخلیفوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)


دکتر کورش غزنوی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر اعظم امینی

پزشک

فوق تخصص روماتولوژیست


دکتر سپیده مرتجی خیابانی

پزشک

فوق تخصص بیماری های روماتولوژی


دکتر صهبا چهره ئی

پزشک

متخصص داخلیفوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر