جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان پاتولوژی

دکتر فرشته انسانی

پزشک

پاتولوژی


دکتر ماندانا مغنی

پزشک

پاتولوژی


دکتر فرخ قوام

پزشک

پاتولوژی


دکتر علی دانشمند

پزشک

پاتولوژی


دکتر کورش عسگری

پزشک

پاتولوژی


دکتر سعید شفایی

پزشک

پاتولوژی


دکتر فرح شیرین

پزشک

پاتولوژی


دکتر مجید عابدی

پزشک

پاتولوژی


دکتر محمد دهاوی

پزشک

پاتولوژی


دکتر بهرام گودرزی

پزشک

پاتولوژی


آزمایشگاه رویان

متخصص

تشخیص طبی-پاتولوژی-غربالگری سلامت جنین


آزمایشگاه دکتر کاهه

دکترای‌تخصصی

متخصص آسیب شناسی


آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

متخصص

دکتر تورج دلخواه - متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


دکتر محمود قمری

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر حسن احترام

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر علیرضا پایکاری

پزشک

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


دکتر نسرین سرهنگ زاده

پزشک

متخصص آسیب شناسی


خدمات ارزش افزوده اکسیر