جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان پاتولوژی

آزمایشگاه رویان

متخصص

تشخیص طبی-پاتولوژی-غربالگری سلامت جنین


آزمایشگاه دکتر کاهه

دکترای‌تخصصی

متخصص آسیب شناسی


آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا

متخصص

دکتر تورج دلخواه - متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


دکتر محمود قمری

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر حسن احترام

پزشک

متخصص آسیب شناسی


دکتر علیرضا پایکاری

پزشک

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


دکتر نسرین سرهنگ زاده

پزشک

متخصص آسیب شناسی


آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوراهواز

متخصص

متخصصین پاتوبیولوژی ( آسیب شناسی ) و تشخیص طبی


دکتر فرهاد خطیبی

پزشک

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


دکتر عبدالمجید زارعی

پزشک

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر