جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان داخلی صفحه 3

دکتر بیتا فریدنیا

متخصص

تخصص بیماری های داخلی


دکتر ملیحه میلانی تبریز

پزشک

متخصص داخلی


دکتر ساحره ارومچه

پزشک

متخصص داخلی


دکتر بهزاد کشاورز

پزشک

متخصص داخلی


دکتر نسیم خواجوی راد

پزشک

متخصص داخلی


دکتر محمدحسن برازنده

پزشک

متخصص داخلی


دکتر علی محمد نجاری

پزشک

متخصص داخلی


دکتر فاطمه رجائی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر فرنوش قلعه باغی 

پزشک

تخصص بیماری های داخلی


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab