جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم تهران صفحه 4

دکتر  کبری روحی گیلانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم


دکتر حشمت مویری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر مریم اردشیری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر حسن(مسعود) گنجی زاده زواره

فوق‌تخصص

تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های غدد


دکتر سیدحسین صمدانی فرد

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر زهرا حق شناس

پزشک

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر حسین اسدیان

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر شیوا صمدی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر محمد رضا علایی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان


دکتر محمدرضا آقاصی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر