جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان غدد، رشد و متابولیسم تهران صفحه 5

دکتر جواد حیدری

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر  سید جعفر افتخارزاده

دکترا

دکترای حرفه ای پزشکی و تخصص غدد


دکتر لادن عطایی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر حسین دلشاد سیاهکلی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر امیراحمد میربلوک

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر مریم  واشقانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر ناهید خلیلی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر هادی شهراد بجستانی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژی)


دکتر سیدوحید یوسفی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)


دکتر پیمانه سرخیل

فوق‌تخصص

فوق تخصص غدد کودکان


خدمات ارزش افزوده اکسیر