جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان قزوین صفحه 2

دکتر سیدمجید حاجی میرصادقی

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر سامیا ملک

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر مهنوش هندسی

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر مستانه جواهری

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر بهزاد میرزا زاده کبته

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر بابک حشمتی پور

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر مهدی پروانه

پزشک

پزشک عمومی


دکتر سیاوش سررشته داری

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر معصومه عبداللهی

پزشک

پزشک عمومی


دکتر محمد مهدی محمد حسنی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر