دکترفهیمه شجری

دکترفهیمه شجری

زنان وزایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکترفهیمه شجری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کرمانشاه
 شهر / استان
 شهر / استان

کرمانشاه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2021