دکتر احمد درخشنده

دکتر احمد درخشنده

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 112798

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر احمد درخشنده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان حضرت رسول اکرم
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر احمد درخشنده رشت : 6662215
Exir 2022